רישום משתמש

פרטי משתמש / User Details
שם * * NAME
חברה / מוסד * * Company Name / Institute
קבוצה Group
מורשה חתימה / מח' רכש Manager / Purchasing Dept
מחלקה Department
דוא"ל * * E-MAIL
טלפון * * Phone
נייד Cellular
פקס Fax
אני מסכים/ה לקבל הודעות דוא"ל מחברת הולנד-מורן בע"מ
I agree to receive e-mail messages from Holland Moran LTD
Delivery site /אתר לאספקה
אתר לאספקה Delivery location
כתובת Address
עיר City
מיקוד Zip Code
Invoice mailing address / מען לחשבונית
מען לחשבונית Invoice consignee
כתובת Address
עיר City
מיקוד Zip Code
Password / סיסמא
סיסמא * * Password
אימות סיסמא * * Password verification
נרשמת - תודה !
ביום העבודה הבא תקבל הודעת "משתמש מאושר" ☺,
ונשמח לקבל את הזמנותיך.
You've been registered – Thank you!
Within one working day, you will receive your approved user status.
We will be happy ☺ to receive your orders.

Insert yor eMail