תנאי שימוש באתר

 

כללי שימוש
1. השימוש באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר") על ידי כל אדם או ישות (להלן - "המשתמש"), לרבות אך לא רק ביצוע הזמנות ורכישות, הינו כפוף לכל הוראותיה של הודעה משפטית זו, ובכלל זה 'כללי השימוש', 'תנאי מכירה' ו-'מדיניות שמירה על פרטיות' (כולן יחד להלן – "ההודעה המשפטית"), וכן הינו כפוף לכל דין. כניסה לאתר מהווה הסכמה מצד המשתמש להוראות אלו.
2. תוכן האתר הינו קניינה הבלעדי של חברת הולנד מורן בע"מ (להלן - "הולנד מורן"), והינו מוגן על ידי דיני קניין רוחני. המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשנות או להפיץ את תוכן האתר, או כל חלק ממנו, בכל דרך שהיא ללא הסכמה כתובה מראש של הולנד מורן, למעט לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד.
3. הולנד מורן שומרת את הזכות לשנות ללא התראה את תוכן האתר, לרבות הפסקת הספקת מוצרים ושירותים.
4. לא תחול על הולנד מורן אחריות כלשהי בקשר למידע המופיע באתר, והולנד מורן תהיה מחויבת רק לספציפיקציות שצוינו במפורש על ידי הולנד מורן בעת רכישה של מוצר המוצג באתר. בנוסף, הולנד מורן אינה מתחייבת כי היתר ו/או הרשאה ו/או הסכמה מאת רשות ממשלתית ו/או רשות מוסמכת כלשהי תהיה בתוקף בעת כלשהי.
5. הולנד מורן לא תשא באחריות בגין הפסדים או נזקים אשר נובעים מהמידע או מהיעדר המידע המוצג באתר ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכניסה לאתר או מהיעדר גישה לאתר. הולנד מורן לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין החלטה או פעולה על ידי המשתמש או על ידי צד שלישי כלשהו בהסתמך על תוכן האתר.
6. האתר ותוכנו מובאים כמות שהם (AS IS) וללא אחריות כלשהי של הולנד מורן, במפורש או במשתמע. כל שימוש באתר ובמידע המוצג בו הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. הולנד מורן אינה נותנת כל מצג בנוגע לדיוק, עדכון, שלמות, ואי-הפרה של זכויות, או התאמה לשימוש מסוים של תוכן האתר, לסחירות והתאמה ליעוד מסוים, לזכויות בעלות, או אי-הפרה של זכויות, או אחריות הנובעת ממהלך העסקים או מנוהג סוחרים. לא מוטלת על הולנד מורן כל חובה לעדכן את תוכן האתר. הולנד מורן לא תשא באחריות כלשהי בגין כל תקלה או מחדל.
7. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. הולנד מורן אינה אחראית לנוהל שמירה על פרטיות או לתוכן של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.
8. הולנד מורן אינה מתחייבת כי האתר או השרת אשר מספק את הגישה לאתר יהיו נקיים מוירוסים או משגיאות. אי לכך, הולנד מורן לא תשא באחריות כלשהי בגין נזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מכניסה לאתר ושימוש בו על ידי המשתמש.
9. הולנד מורן עלולה לשנות הודעה משפטית זאת בכל עת על ידי פרסום הודעה משפטית חדשה באתר. המשך השימוש באתר לאחר פרסום ההודעה המשפטית החדשה יהווה הסכמת המשתמש לשינויים כאמור.
10. הודעה משפטית זו תגבר על כל הסכם אחר בין הולנד מורן לבין המשתמש בנוגע לעניינים המפורטים בה.
11. השימוש באתר והודעה משפטית זו יהיו כפופים ויפורשו לפי חוקי מדינת ישראל, מבלי לתת תוקף להוראות ברירת הדין שבהם, ולבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית על כל סכסוך הנובע ו/או בקשר להודעה משפטית זו ולשימוש באתר.

 

תנאי מכירה
הזמנה ורכישה של כל מוצר המוצע למכירה באתר ("המוצרים") תהינה כפופות לתנאי מכירה כדלקמן:
1. הזמנה ורכישה של כל מוצר דרך האתר תתבצענה רק לאחר רישום המשתמש וסיכום תנאים בין המשתמש לבין הולנד מורן (להלן – "משתמש רשום").
2. משתמש רשום רשאי להגיש להולנד מורן מעת לעת טפסי הזמנה בנוסח המופיע באתר, לצורך רכישת מוצרים ("טפסי הזמנה"); כל טופס הזמנה כפוף לאישורה של הולנד מורן.
3. אם רלבנטי, וכתנאי לאישור טופס הזמנה על ידי הולנד מורן, על המשתמש הרשום להגיש היתר רעלים (כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993).
4. בנוסף, בנוגע לאותם מוצרים שלגביהם נדרש "end user certificate", הגשת תיאור בכתב של מטרת השימוש במוצרים על ידי המשתמש הרשום תהווה תנאי לאישור טופס ההזמנה על ידי הולנד מורן, והמשתמש הרשום מתחייב לפעול בהתאם להצהרתו בבקשת הרישיון. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש הרשום מתחייב כי המוצרים לא יופצו ולא יעשה בהם שימוש על ידי צד שלישי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, מבלי לקבל את אישורה של הולנד מורן בכתב ומראש. המשתמש הרשום מתחייב לדווח להולנד מורן מיד על כל שינוי בשימוש במוצרים. אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות כלשהי על הולנד מורן בקשר להתאמת המוצרים לצרכיו של המשתמש הרשום.
5. כל טופס הזמנה יהיה כפוף להודעה משפטית זו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות טופס ההזמנה ו/או כל הסדר אחר בין הצדדים לבין הודעה משפטית זו, הודעה משפטית זו תגבר, אלא אם הוסכם אחרת במפורש ובכתב בין הצדדים.
6. משתמש רשום אינו רשאי לבטל טופס הזמנה לאחר אישורו על ידי הולנד מורן, אלא אם הוסכם אחרת בכתב בין הצדדים, ובכפוף לתשלום על ידי המשתמש הרשום להולנד מורן בגין כל ההוצאות אשר כבר נשאה בהן הולנד מורן ושייגרמו לה בקשר עם טופס ההזמנה שבוטל כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ובנוסף אליו, ביטול הזמנה בגין מוצרים שכבר סופקו להולנד מורן ו/או נשלחו מחו"ל לישראל, יגרור פיצוי מוסכם בשיעור של 20% + מע"מ ממחיר המוצרים שבוטלו.
7. הולנד מורן רשאית לספק את המוצרים במשלוחים חלקיים ורשאית לחייב את המשתמש הרשום בנפרד עבור כל משלוח חלקי כאמור, בכפוף להסכמת המשתמש הרשום מראש.
8. המשתמש הרשום מאשר כי ידוע לו שאספקת המוצרים על ידי הולנד מורן תלויה באספקה על ידי הספקים של הולנד מורן. זמני האספקה כפי שמפורטים על ידי הולנד מורן הינם זמנים משוערים בלבד והולנד מורן לא תהיה אחראית בגין כל עיכוב באספקה. על אף האמור, משתמש רשום יהיה רשאי לבטל כל הזמנה או חלק מהזמנה אשר לא סופקה תוך שלושים (30) יום מתאריך האספקה המשוער כאמור, או מתאריך האספקה שעודכן בכתב ע"י הולנד-מורן כתוצאה מעיכוב שאינו תלוי בה.
9. המשתמש הרשום ידווח ויחזיר על חשבונו להולנד מורן כל מוצר פגום בתוך שבעה (7) ימים מיום האספקה, בהתאם להוראות המשלוח של הולנד מורן. במידה והולנד מורן מוצאת שהמוצר היה פגום בעת אספקתו על ידי הולנד מורן, הולנד מורן תהיה רשאית לבחור בין החלפת המוצר הפגום לבין זיכוי המשתמש הרשום בסכום ששולם בפועל בגין המוצר הפגום כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הולנד מורן.
10.

תשלום עבור המוצרים יהיה בכפוף לתנאים הבאים:

 
10.1 מחיר המוצרים ותנאי התשלום יהיו כפי שיסוכם בין הולנד מורן לבין המשתמש הרשום בעת הכנסת הזמנה כלשהי על ידי המשתמש הרשום.
10.2 הבעלות במוצרים תעבור מהולנד מורן למשתמש הרשום רק לאחר תשלום מלוא הסכומים להם זכאית הולנד מורן בגין טופס ההזמנה המתייחס למוצרים האמורים.
10.3 כל סכום המגיע להולנד מורן מאת המשתמש הרשום אשר לא שולם במועדו, ישא קנס בגובה אחוז אחד (1%) לחודש בגין פיגור של כל חודש או חלק מחודש החל מהיום שבו תשלום כאמור היה צריך להשתלם ועד למועד התשלום בפועל.
10.4

מבלי לגרוע מהזכויות והתרופות המוקנות להולנד מורן על פי כל דין או הסכם, לרבות הודעה משפטית זו, בכל מקרה של איחור בתשלום על ידי המשתמש הרשום יחולו ההוראות הבאות:

 
10.4.1 הולנד מורן תהיה זכאית (אך לא חייבת) לתפוס חזקה במוצרים ולאחסן אותם במחסן שלה.
10.4.2 כל סכום שכבר שולם על ידי המשתמש הרשום בגין המוצרים ייחשב פיצוי מוסכם.
10.4.3 להולנד מורן תהיה זכות (אך לא חובה) לבטל כל טופס הזמנה אחר שהוגש על ידי אותו משתמש רשום.
11. הולנד מורן אינה נותנת כל מצג מפורש או משתמע ולא תשא בכל אחריות בקשר למוצרים, לרבות אך לא רק בקשר לסחירות או התאמה לייעוד או שימוש מסוים, אי הפרה על ידי שימוש במוצרים של כל פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, או כל זכות אחרת. המשתמש הרשום נושא באופן בלעדי במלוא האחריות בגין שימוש והסתמכות על המוצרים. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה לעיל, האחריות של הולנד מורן לא תעלה בשום מקרה על הסכום הכולל ששולם בפועל על ידי המשתמש הרשום להולנד מורן בגין המוצרים בשנים עשר החודשים שקדמו לתביעה.
12. המשתמש הרשום ישפה את הולנד מורן וכל נציגיה, סוכניה ועובדיה בגין כל תביעה, הוצאה או נזק שייגרמו כתוצאה מכל פגיעה (לרבות מוות), נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במוצרים ו/או כל תוצר לוואי או מוצר נגזר של המוצרים.
13. הולנד מורן לא תהיה אחראית ולא תשא באחריות בגין כל עיכוב או הפרה הנובעים מכוח עליון, או הנובעים משינוי המצב החוקי לאחר אישור טופס הזמנה כלשהו. אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על הולנד מורן כל אחריות שאינה מופיעה במפורש בהודעה משפטית זו.
14. המשתמש הרשום מתחייב בזאת להשתמש במוצרים בהתאם לכל חוק, תקנה והוראה. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש הרשום מכיר בכך שהשימוש במוצרים כפוף, בין היתר, לחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993, תקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), תשנ"ו-1996, והתקנות וההוראות המתפרסמות על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. למען הסר ספק, המשתמש הרשום יהיה אחראי באופן בלעדי להשיג ולהגיש להולנד מורן היתר רעלים אם וככל שנדרש בהתאם לחוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993.

 

מדיניות שמירה על פרטיות
שימוש באתר זה מהווה הסכמה מצד המשתמש למדיניות שמירה על פרטיות של הולנד מורן ("מדיניות הפרטיות") כדלקמן:
1. בעת הזנת נתונים באמצעות האתר, המשתמש מסכים לשמירה, שימוש והפצה של נתונים אלה בהתאם למדיניות הפרטיות.
2. אתר זה לא מתוכנת כדי לעקוב, לאסוף או להפיץ מידע אישי אשר לא הוזן על ידי מבקרים באתר. אתר זה מייצר סוג מסוים של מידע אנונימי אודות השימוש באתר. שימוש במידע זה נעשה לצרכים פנימיים על ידי צוות תמיכה טכנית על מנת להעניק שירות טוב יותר למשתמשים ויכול שיועבר לאחרים, אך הנתונים אינם מכילים מידע אישי ולא ניתן להשתמש בהם לשם איסוף מידע כאמור.
3. אתר זה עלול להשתמש בעוגיות (cookies) או בטכנולוגיות אחרות כדי לאפשר גלישה נוחה יותר ושירות לקוחות. ניתן להשתמש באתר גם אם בדפדפן של המשתמש נבחרה האופציה לדחות עוגיות. העוגיות של האתר לא מספקות מידע אישי, ולעולם אינן נקשרות לשום מידע שבאמצעותו ניתן להשתמש לצורך זיהוי המשתמש באתר.
4. בעת רכישת מוצרים, הולנד מורן עשויה לבקש ממשתמש רשום לספק מידע אישי למטרות זיהוי, כגון שם, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר פקסימיליה, ומספר כרטיס אשראי, וכל מידע אחר אשר נדרש כדי לבסס ולשמר חשבון לקוח. הולנד מורן רשאית להעביר מידע אישי כאמור ככל שנדרש לשם ביצוע העסקה ולשם משלוח ההזמנה (למשל למובילים).
5. בעצם גילוי כתובת הדואר האלקטרוני שלו, מסכים המשתמש להיכלל ברשימת הדיוור של הולנד מורן ולקבל מעת לעת מכתבי מידע מהולנד מורן. הולנד מורן תסיר את כתובת הדואר האלקטרוני של משתמש מרשימת דיוור כאמור כאשר יבקש זאת המשתמש בכתב.
6. הולנד מורן משתמשת באמצעים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים על מנת לשמור על בטיחותו ושלמותו של המידע האישי. אולם, אין אפשרות לאבטח באופן מוחלט מסירת נתונים באינטרנט. אי לכך, הולנד מורן לא תשא באחריות כלשהי בגין חשיפת מידע אישי שלא כתוצאה ממעשה זדוני של הולנד מורן, לרבות אך לא רק תקלות במסירת נתונים ומעשים בלתי מורשים של צדדים שלישיים.
7. ללא הסכמתו מראש של המשתמש, הולנד מורן לא תשתמש במידע אישי בר-זיהוי לכל מטרה למעט לצורך המטרה שלשמה הוזן המידע, אלא אם נדרשת הולנד מורן לעשות כן על פי דין, צו בית משפט או תקנות. הולנד מורן לא תשא באחריות כלשהי בגין שימוש בלתי נאות במידע של משתמש על ידי צד שלישי, אם לצד שלישי כאמור הייתה גישה למידע של המשתמש ללא הפרת מדיניות הפרטיות על ידי הולנד מורן.

Insert yor eMail